Friday, August 9, 2013

Riverside Sabtha Kanni Shrine: Sri Marthanda Vilva Muniswarar Alayam, Kuala Krai, Kelantan

Sabtha Kanni Shrine
 Sri Marthanda Vilva Muniswarar Alayam, 
Kuala Krai, Kelantan
 


The river


No comments: