Saturday, July 18, 2015

Sri Vaithiyanatha Muniswarar Temple,Jalan Chemor, Tg Rambutan,Perak

Sri Vaithiyanatha Muniswarar Alayam,
National Stud Farm,Jalan Chemor,
Tg Rambutan,31250 Perak

Source:Jai Ganesh

The 52 ft riverside Muniswarar 

Source:Jai Ganesh

No comments: